LICENCE FIAT

LICENCE JOHN DEERE

LICENCE DUCATI

LICENCE POLARIS

LICENCE VESPA

 
 

KONTAKT

Svitok Now s.r.o.
Cigeľ 74
Prievidza 97101
tel: +421 948 85 68 68
napište nám
detske.vozidla@gmail.com

DOPORUČUJEME

naše cena 10 769 Kč (414 €)
skladom
naše cena 13 575 Kč (522 €)
skladom
naše cena 425 Kč (16 €)
skladom

TOVAR V AKCII

naše cena 21 985 Kč (846 €)
skladom
naše cena 22 595 Kč (869 €)
skladom
naše cena 5 885 Kč (226 €)
skladom

OBCHODNÉ PODMIENKY


právo zmeny

Taliansky výrobca si vyhradzuje právo zmeny. Preto, aj keď robíme maximum, aby obsah stránok odpovedal aktuálnemu stavu, nemusia obrázky, technické popisy alebo ceny v danej minúte odpovedat aktuálnemu stavu. Akekoľvek otázky a priania radi vybavíme na našich telefónnych číslach alebo e-mailom.

riešenie reklamácií
Prípadné reklamácie vybavujeme v našom odbernom mieste podľa platného znenia OBČIANSKEHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 Zb.) a podľa platného znenia ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITEĽA (č. 250/2007 Zb.)
záručné podmienky
(všeobecné)

Na tovar sa vzťahuje záručná lehota 24 mesiacov odo dňa predania spotrebiteľovi, minimálna zaručená životnosť batérie je 6 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho sa riadia Občianskym zákonníkom v platnom znení. Výrobok je pred expedíciou výrobcom kontrolovaný. Záruka poskytovaná predajcom sa vzťahuje na závady výrobku zistené v záručnej dobe a spôsobené vadným materiálom alebo chybným spracovaním.

Výrobca, v súlade s § 619 odst. (2) Občianskeho zákonníka, neručí za vady vzniknuté prirodzeným opotrebením (spínače, prevodovky a kolesá sú typické diely podliehajúce prirodzenému opotrebeniu, spôsobenému obvyklým používaním). Výrobca ďalej neručí za vady vzniknuté prirodzeným starnutím, nesprávným používaním výrobku (pretažovanie, nárazy, prevádzka v nevhodnom prostredí - voda, prach, blato apod.), nevhodným uskladnením a ošetrováním, neopatrnou dopravou a manipuláciou, necitlivým zaobchádzaním alebo používaním k inému účelu ako k účelu obvyklému, ku ktorému je výrobok určený. Výrobca neručí za poškodenie spôsobené užívateľom či inou osobou, poprípade živelnou pohromou. Použitie inej, ako výrobcom doporučenej batérie (výslovne s vyššou kapacitou či napätím), vedie k závažnému poškodeniu mechanických aj elektrických častí. Na takto vzniknuté vady se záruka nevzťahuje. Záruku nie je možné uznať po nedovolenom zásahu užívateľa do výrobku (výslovne opatrenia zamedzujúce prešmyku kolies, apod.) alebo ak použije k oprave výrobku iné ako originálne diely. Obzvlášť upozorňujeme na závady vzniknuté nesprávnym používaním - pri jazde dopredu je nutné vozidlo zastaviť vždy pred zarazením spiatočky. Pri jazde dozadu je nutné vozidlo zastaviť vždy pred zarazením chodu dopredu. Pri zaradení opačného smeru jazdy bez zastavenia dochádza k neprípustnému namáhaniu celého mechanického i elektrického systému vozidla. Rovnako na takto vzniknuté závady sa záruka nevzťahuje.

Bezplatnú opravu pri dodržaní vyššie uvedených záručních podmienok vykoná odborný servis po predložení úplného výrobku a správne a úplne vyplneného záručneho listu. Zistené vady je nutné reklamovať bez zbytočného odkladu v predajni, kde bol výrobok zakúpený. V ŽIADNOM prípadě nie je prípustné používať elektrické vozidlo s akýmkoľvek poškodením, obzvlášť so závadami elektrických zariadení alebo so závadami na hnacom ústrojenstve. VÝSLOVNE JE ZAKÁZANÉ používať vozidlo s poškodenou prevodovkou/prevodovkami. Takto poškodené vozidlo nemá dostatočný brzdný účinok a dieťa by mohlo byť vystavené nebezpečenstvu úrazu!

Do bezplatnej záručnej opravy je možné prevziať iba kompletný výrobok. V prípade odoslania prepravnou službou ho zabezpečte proti poškodeniu vhodným pevným obalom, na poškodenie pri preprave sa záruka nevzťahuje. Nie je nutné použiť pôvodný originálny prepravný obal. Predávajúci je povinný vydať pri odbere výrobku záručný list, ktorý musí riadne a čitelně vyplniť, potvrdiť razítkom, podpisom a dátumom predaja. Predávajúci je taktiež povinný na požiadanie spotrebiteľa výrobok predviesť a zoznámiť ho s jeho používaním. Záručný list je nutné bezpečne uschovať. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol výrobok v záručnej oprave.

vrátenie tovaru

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia. Dodávateľ sa zaväzuje vrátiť spotrebiteľovi späť zaplatenú finančnú čiastku. (Následné vrátenie výrobku zabezpečí spotrebiteľ na vlastné náklady.)

Tovar, ktorý bude spotrebiteľ v rámci téjto záruky vracať späť na našu adresu je potreba vrátiť najlepšie v pôvodnom obale, bez známok použitia, nepoškodený a kompletný. Spotrebiteľ môže tovar doručit osobne nebo zaslať poštou ako obchodní balík, príp. k jeho doručeniu použiť služby spedičných firiem. Doporučujeme posielať tovar náležite poistený. Prosíme, nezasielajte tovar na dobierku, nevyžiadané dobierky nepreberáme.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 občianskeho zákonníka aj v prípade, že tovar už použil, a dokonce aj vtedy, ak ho už čiastočne opotreboval.

Ak spotrebiteľ už nie je schopný tovar či iné prevzaté plnenie vrátiť (prevzaté plnenie už napríklad nemá), alebo jeho hodnota bola už znížená (došlo k čiastočnému spotrebovaniu či opotrebovaniu tovaru), je spotrebiteľ podľa ustanovení § 458 odst. 1 občianskeho zákoníka povinný chýbajúcu hodnotu nahradiť v peniazoch – v praxi sa tak deje formou započítania na predávajúcom vrátenou kúpnou cenou, ktorá je takto spotrebiteľovi vyplatená v zníženej hodnote. Nad to môžu byť spotrebiteľovi účtované iba skutečne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.
Konkrétne záručné podmienky sú uvedené v záručnom liste priloženom k výrobku a sú plne v súlade s OBČIANSKYM ZÁKONNÍKOM a ZÁKONOM NA OCHRANU SPOTREBITEĽA v platnom znení.
MjM1OGV